Mjesečni arhivi: siječanj 2019.

Porezni tretman primitaka (nagrada i/ili premija) u sustavu natjecanja (Ministarstvo financija, Porezna uprava)

Porez na dohodak – Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:410-01/17-01/1508
Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-2
Zagreb, 17.07.2017.
Porezni tretman primitaka (nagrada i/ili premija) u sustavu natjecanja
Primili smo vaš upit kojim tražite upućivanje u zakonske obveze odnosno propise u svezi „načina obračuna i isplate nagrada i premija“ u sustavu natjecanja i to:
 
– nagrada fizičkima osobama – vlasnicima životinja odnosno konja (registriranih kopitara) s područja Republike Hrvatske
– nagrada fizičkim osobama (strancima) s područja EU i trećih zemalja
– nagrada pravnim osobama s područja Republike Hrvatske
– nagrada pravnim osobama (strancima) s područja EU i trećih zemalja te
– premija (uzgajivačima, vlasnicima) fizičkim i pravnim osobama s područja Republike Hrvatske.
 
Slijedom navedenog, odgovaramo u nastavku:
 
Prije svega napominjemo kako porezni tretman isplata primitaka (nagrada i/ili premija) ovisi o činjenici isplaćuju li se iste rezidentima Republike Hrvatske ili nerezidetima Republike Hrvatske te isplaćuju li se fizičkim ili pravnim osobama. Stoga se u nastavku navode najvažnije odredbe tuzemnih poreznih propisa i međunarodnih ugovora koje je isplatitelj – hrvatski rezident obvezan primjenjivati prilikom isplate primitaka.
 
I. Isplata primitaka hrvatskim rezidentima
 
 1)  Porezni tretman primitaka koji se isplaćuju fizičkim osobama
 
Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17; dalje u tekstu: Pravilnik) uređen je  porezni tretman primitaka što ih ostvaruju fizičke osobe te su tako navedenim propisima između ostalog propisani: porezni obveznik, izvori oporezivog dohotka, porezna oslobođenja, porezne stope, način utvrđivanja dohotka, plaćanje poreza i drugo.
 
Međutim, pri utvrđivanju oporezivih primitaka u obzir treba uzeti i međunarodne ugovore koje je Republika Hrvatska sklopila i koje primjenjuje, a koji su sukladno Ustavu po pravnoj snazi iznad tuzemnih propisa i kojima je između ostalog propisana podjela prava oporezivanja.
 
Slijedom navedenog,  porez na dohodak utvrđuje se i plaća prema odredbama Zakona ovisno o izvoru dohotka. Člankom 5. Zakona propisano je da su izvori dohotka primici ostvareni od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugih primitaka, a dohodak koji se oporezuje prema izvoru dohotka je:
 
– dohodak od nesamostalnog rada
– dohodak od samostalne djelatnosti
– dohodak od imovine i imovinskih prava
– dohodak od kapitala
– dohodak od osiguranja
– drugi dohodak.
           
Odredbe o primicima koji se ne smatraju dohotkom i ne podliježu obvezi plaćanja poreza na dohodak, primicima koji su pod propisanim uvjetima i do propisanih iznosa oslobođeni plaćanja poreza na dohodak, odnosno o fizičkim osobama koje su od ostvarenih primitaka iz određenih izvora oslobođene plaćanja poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj, propisane su člancima 8. i  9. Zakona.
 
Člankom 8. stavcima 2. i 3. Zakona je između ostalog, propisano da se dohotkom ne smatraju primici ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima, raspisanim pod jednakim uvjetima uz mogućnost sudjelovanja svih osoba i dozvoljenim igrama na sreću prema posebnom zakonu uz uvjet da nisu u svezi s ostvarivanjem oporezivog dohotka.
 
U skladu sa navedenim odredbama Zakona, neoporezivim primicima ostvarenim na nagradnim natječajima ili natjecanjima smatraju se samo oni primici koji nisu ostvareni u okviru samostalne djelatnosti, nesamostalnog rada, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja i primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak odnosno u svezi s oporezivim dohotkom te natjecanjima na kojima je sudjelovanje i osvajanje nagrada omogućeno svim fizičkim osobama pod jednakim uvjetima neovisno o njihovom zvanju, zanimanju, obrazovanju i slično. Stoga, ako fizička osoba primjerice ostvari nagradu na natječaju odnosno natjecanju, a u tom natječaju ili natjecanju je sudjelovala u okviru svoje djelatnosti kojom se i inače trajno ili povremeno bavi s namjerom ostvarivanja primitaka odnosno dohotka, tada će se i osvojeni primitak smatrati primitkom od kojega se treba utvrditi dohodak koji podliježe oporezivanju.
 
Ako se isplaćuju primici koji u skladu s navedenim člancima Zakona nisu izuzeti od oporezivanja fizičkoj osobi – rezidentu Republike Hrvatske, način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak ovisi o tome obavlja li fizička osoba kojoj se isplaćuju primici samostalnu djelatnost ili ne. Ako se isti isplaćuju fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost, odnosno fizičkoj osobi u okviru njene djelatnosti kojom se inače trajno bavi s namjerom ostvarivanja primitaka odnosno dohotka, isti se smatraju poslovnim primicima iz kojih će se temeljem podnesene godišnje porezne prijave utvrditi dohodak, odnosno obveza poreza na dohodak sukladno Zakonu. U tom slučaju isplatitelj je obvezan isplatu primitaka obaviti na žiro račun fizičke osobe, pri čemu nema obvezu obračuna, obustave i uplate predujma poreza na dohodak obzirom da se u tom slučaju ista smatra poslovnim primitkom toga poreznog obveznika i kao poslovni primitak evidentira se u propisanoj knjizi primitaka i izdataka (Obrazac KPI).
 
Nadalje, sukladno članku 39. Zakona, primici koji se ne smatraju primicima određenim po osnovi: nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala  i osiguranja, smatraju se primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak. Drugi dohodak je razlika između svakog pojedinačnog primitka prema stavku 2. odnosno stavku 3. toga članka umanjenog za propisane izdatke iz stavaka 4. i 5. toga članka. Sukladno članku 40. Zakona, predujam poreza na dohodak od drugog dohotka prema članku 39. stavku 1. toga Zakona plaća se po odbitku, po stopi od 24% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 14. toga Zakona, a obračunavaju ga, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji prilikom svake isplate i istodobno s isplatom. Na isti način isplatitelji obračunavaju i obustavljaju predujam poreza na dohodak koji ostvare nerezidenti obavljanjem djelatnosti iz članka 29. stavka 2. toga Zakona.
 
Slijedom navedenog, ako se ostvaruju primici koji se ne smatraju primicima od samostalne djelatnosti, nesamostalnog rada, imovine i imovinskih prava, kapitala  i osiguranja, tada se od navedenih primitka utvrđuje drugi dohodak, u kojem slučaju isplatitelj ima obvezu po osnovi isplaćenog primitka fizičkoj osobi obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak i podnijeti Poreznoj upravi izvješće propisano člankom 77. Zakona te isplatu drugog dohotka fizičkoj osobi obaviti preko njenog žiroračuna otvorenog kod ovlaštene organizacije za platni promet u skladu s člankom 92. Zakona.
 
Nadalje, člankom 9. stavkom 1. točkom 17. Zakona propisano je da se porez na dohodak ne plaća na nagrade za športska ostvarenja i naknade športašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanog iznosa. Neoporezivi iznosi nagrada i naknada propisani su člankom 6. Pravilnika te je tako stavkom 1. r.br. 7. propisano da se oporezivim primicima fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak iz članka 39. Zakona ne smatraju nagrade za športska ostvarenja i to ukupno do 20.000,00 kuna.
 
Člankom 6. stavkom 5. Pravilnika propisano je da ako se u tijeku jednoga mjeseca poreznog razdoblja isplaćuju primici iz stavka 1. r.br . 1., i/ili r.br. 3. i/ili r.br. 4. i/ili r.br. 5. i/ili r.br. 6. i/ili r.br. 7. i/ili r.br. 8. toga članka za više mjeseci istog ili prethodnog poreznog razdoblja, propisani neoporezivi iznosi priznaju se u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za koje je nagrada, stipendija, športska stipendija ili naknada trebala biti isplaćena. Isplatitelji su obvezni u svojim evidencijama osigurati podatke o isplaćenim primicima i to po osnovi svih navedenih isplata koje obavljaju, a ako se primici isplaćuju kod dva ili više isplatitelja, porezni obveznik obvezan je isplatitelju prije isplate dostaviti vjerodostojne isprave o ostvarenim primicima kod drugih isplatitelja.
 
Člankom 52. stavkom 3. Pravilnika propisano je da se športašem u smislu Zakona i Pravilnika, smatra fizička osoba koja se priprema i sudjeluje u športskim natjecanjima, a može biti športaš amater ili športaš profesionalac sukladno posebnom propisu.
 
Stavcima 9. i 10. toga članka Pravilnika propisano je da se nagrade za športska ostvarenja prema posebnim propisima iz članka 9. stavka 1. točke 17. Zakona, iznad propisanog iznosa iz članka 6. stavka 1. r.br. 7. Pravilnika, smatraju u dijelu razlike više isplaćenog iznosa, primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak. Nagradama za športska ostvarenja smatraju se nagrade određene prema Pravilniku o kategorizaciji športaša i Pravilniku o mjerilima za dodjelu nagrada koji donosi nadležno ministarstvo na prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora, a koje isplaćuju Hrvatski olimpijski odbor, športski savezi na razini gradova i županija odnosno nacionalni športski savezi te športske zajednice u gradovima i županijama i športski klubovi.
Slijedom iznijetog, navedeno oslobođenje može ostvariti samo sportaš (jahač) uz ispunjenje uvjeta u skladu s posebnim propisom te Zakonom i Pravilnikom.

Podmjera Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja

Poštovani članovi Hrvatskog galopskog saveza, dužni smo Vas obavijestiti da je rok za podnošenje zahtjeva za Podmjera Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama) propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2010. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini koji je na snazi od 12. siječnja 2018. godine a objavljen u službenom glasilu Republike Hrvatske „Narodne Novine“ broj: 6/2018 do 31. SIJEČNJA 2019. godine za period od 01.01.2018.-31.12.2018. godine.

Bitne odredbe Pravilnika; izvadak:

Članak 8.

Podmjera Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama)

(1) Podmjerom iz članka 4. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika sufinanciraju se prihvatljivi troškovi iz Priloga VI. ovoga Pravilnika koji se odnose na organizaciju natjecanja sukladno Programu.

(2) Potpora se dodjeljuje nacionalnim sportskim savezima ili klubovima članovima istih saveza koji su organizirali sportsko natjecanje u kojem su sudjelovala grla iz domaćeg uzgoja za organizaciju natjecanja nacionalnih prvenstava i nacionalnog kupa:

– u preponskom jahanju,

– zaprežnom sportu,

– daljinskom jahanju,

– u dresuri,

– galopske utrke i

– kasačke utrke.

(3) Pravo na korištenje podmjere iz stavka 1. ovoga članka ima nacionalni sportski savez ili klubovi članovi istih saveza koji su pravne osobe u sustavu sporta, sukladno članku 14., 15. i 16. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), upisan u Registar sportskih djelatnosti sukladno članku 20. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16).

Članak 9.

(1) Pravo na sufinanciranje podmjere iz članka 8. ovoga Pravilnika korisnici ostvaruju za natjecanja jedanput godišnje za sva natjecanja za koja je podnesen Zahtjev za sufinanciranje.

(2) Iznos potpore po jednom organiziranom natjecanju podrazumijeva novčanu vrijednost troškova za organizaciju jednog natjecanja u iznosu od 25.000,00 kuna sukladno prihvatljivim troškovima.

(3) Ukupan godišnji iznos potpore za podmjeru dijeli se na discipline konjičkog sporta iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Najviši financijski iznos potpore po pojedinoj disciplini iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika može iznositi 150.000,00 kn.

(5) Ako zbroj svih podnesenih računa od strane korisnika premaši Programom predviđena novčana sredstva proporcionalno će se smanjiti jedinični godišnji iznos potpore po organizaciji jednog natjecanja.

Članak 10.

(1) Zahtjev za podmjeru iz članka 8. ovoga Pravilnika podnosi korisnik na Obrascu zahtjeva koji se nalazi u Prilogu IB. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za podmjeru iz članka 8. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu uz koji se prilažu:

– preslike putnih naloga, ugovora o djelu i računa o prihvatljivim troškovima s dokazima plaćanja (preslika izvatka s računa ovjerena od banke za tuzemna plaćanja i nalog za doznaku u inozemstvo za inozemna plaćanja) koji su navedeni u Prilogu VI. ovoga Pravilnika,

– izvod iz službene rezultat liste Hrvatskog konjičkog saveza za grla iz domaćeg uzgoja koja su nastupila na natjecanju,

– preslika kartice žiro-računa ili potpisnog kartona za račun podnositelja zahtjeva,

– izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 koja se nalazi u Prilogu V. ovoga Pravilnika i

– suglasnost nacionalnog saveza za organizaciju natjecanja ako zahtjev podnosi klub – član nacionalnog saveza.

(3) Pri podnošenju zahtjeva korisnik je dužan uz Obrazac zahtjeva priložiti ispunjenu i objedinjenu specifikaciju svih troškova po pojedinom natjecanju, ovjerenu potpisom.

(4) Radi obavljanja kontrole na terenu aktivnost za koju podnosi Zahtjev za potporu korisnik je dužan za vrijeme odvijanja aktivnosti dokumentirati fotografijama: vidljivost, lokaciju aktivnosti i sudionike, osoblje, opremu i nagrade sufinancirane kroz provedbu podmjere iz članka 8. ovoga Pravilnika.

 

PRILOG VI.

Prihvatljivi troškovi za mjere obuhvaćene Programom su sljedeći:

  1. Mjera Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa

1.a. Podmjera Potpora ocjeni vanjštine i procjene radne sposobnosti

1.a.1. Troškovi članova povjerenstva za ocjenjivanje grla:

1.a.1.1. troškovi koji se navode u putnom nalogu:

– obračun dnevnica

– obračun prijevoznih troškova

– obračun troškova smještaja

1.a.1.2. troškovi intelektualnog rada sukladno iznosu navedenom u ugovoru o djelu ili računu

1.a.2. Troškovi najma prostora i kupovine/najma opreme neophodne za provođenje testiranja/ocjene grla

1.a.2.1. najam dvorane za jahanje/jahaonice, hipodroma ili drugog namjenskog objekta za održavanje istog

1.a.2.2. kupovina/najam opreme:

– motke

– kavalete

– prepone

– čunjevi

– traka za ograđivanje prostora

– zastavice

– obilježivači ulaza/izlaza, skretanja/smjera prolazaka na utrci/natjecanju

– znakovi za start i cilj

– vapno

– boja

– podloga (zemlja, pijesak i drugi materijali namijenjeni i specificirani kao podloga za konjička natjecanja)

1.b. Podmjera Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama)

1.b.1. Troškovi službenog osoblja na natjecanju/turniru (uključujući troškove koji su sukladni troškovima iz točaka 1.a.1.1. i 1.a.1.2.

1.b.1.1. suci

1.b.1.2. dežurni liječnik

1.b.1.3. dežurni potkivač

1.b.1.4. dežurni veterinar

1.b.1.5. steward

1.b.1.6. službeni komentator/najavljivač

1.b.1.7. službeni fotograf

1.b.1.8. redarska služba

1.b.1.9. dizajner/postavljač parkura (borilišta)

1.b.1.10. pomoćnici dizajnera/postavljača parkura (borilišta)

1.b.1.11. pomoćno osoblje koje vodi brigu o smještaju, hranidbi, držanju i opremanju konja

1.b.1.12. šefa padoka/zagrijavališta

1.b.1.13. zapisničara natjecanja

1.b.1.14. vozača start mašine

1.b.1.15. handicapera

1.b.1.16. vozača autostarta

1.b.1.17. tajnika utrka

1.b.1.18. starter i pomoćni starter

1.b.1.19. pomoćno osoblje start mašine i autostarta

1.b.1.20. informatičar/informatička podrška

1.b.1.20.1. mjerenje vremena:

1.b.1.20.2. obrada podataka

1.b.1.20.2.1. vođenje prijemnog ureda,

1.b.1.20.2.2. izrada startnih lista

1.b.1.20.2.3. izrada rezultatskih lista

1.b.1.20.2.4. izrada ocjenskih lista

1.b.1.20.2.5. vođenje blagajne

1.b.1.20.2.6. priprema podataka za dostavu medijima

1.b.1.20.2.7. izrada akreditacija

1.b.1.20.2.8. opsluživanje video zida

1.b.1.20.3. Izrada i održavanje web stranice, objava vijesti na web stranici

1.b.1.20.4. Podrška natjecanjima na društvenim mrežama

1.b.1.20.5. Video snimanje

1.b.1.20.6. Izravan prijenos natjecanja

1.b.1.20.7. Izrada promotivnih video materijala

1.b.1.21. Najam prezentacijske opreme

1.b.1.21.1. najam razglasa

1.b.1.21.2. najam video zida

1.b.1.22. Troškovi javnih službi

1.b.1.22.1. hitna pomoć

1.b.1.22.2. vatrogasci

1.b.1.22.3. policija

1.b.1.22.4. službeni veterinar

1.b.1.23. Troškovi kontrole dopinga

1.b.1.23.1. uzimanje uzoraka krvi i/ili urina za kontrolu dopinga

1.b.1.23.2. laboratorijska analiza

1.b.1.23.2. nabavka BEREG-KIT za životinje

1.b.1.24. Troškovi osiguranja i promidžbe

1.b.1.24.1. police osiguranja od slučaja nezgode prema trećoj osobi

1.b.1.24.2. police osiguranja grla

1.b.1.24.3. tiskani letci s programom natjecanja, plakati, obavijesti u tiskanim medijima, radiju, TV-u

1.b.1.25. Troškovi uređenja mjesta odvijanja natjecanja (obilježavanja staze, terena, veterinarskih vrata i startno-ciljnog mjesta)

1.b.1.25.1. čunjevi

1.b.1.25.2. traka za ograđivanje prostora

1.b.1.25.3. zastavice i druge oznake koje se koriste za označavanje staze

1.b.1.25.4. trošak usluga strojnog uređenja staze

1.b.1.25.5. obilježivači ulaza/izlaza, skretanja/smjera prolazaka na utrci/natjecanju

1.b.1.25.6. izrada startnih brojeva natjecatelja

1.b.1.25.6. znakovi za start i cilj

1.b.1.25.7. vapno, boja

1.b.1.25.8. troškovi usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

1.b.1.25.9. troškovi odlaganja, odvoza i zbrinjavanja otpada (najam kemijskih WC-a, kontejnera, kanti za smeće i sl.)

1.b.1.26. Troškovi nagrada

1.b.1.26.1. trofeji

1.b.1.26.2. rozete

1.b.1.26.3. vijenac

1.b.1.26.4. deka

1.b.1.26.5. novčana nagrada

1.b.1.27. Troškovi najma smještaja za konje

1.b.1.27.1. boks (smještajni prostor)

1.b.1.27.2. hrana i voda

1.b.1.27.3. stelja

VAŽNO!! Obavijest za sve vlasnike i trenere trkaćih konja

Poštovani vlasnici i treneri trkaćih konja, od dana 01. ožujka 2019. godine (00:00 sati) na snagu se stupila Odredba koja se tiče sudjelovanja registriranih trkaćih konja u sustavu galopskih utrka. Navedena Odredba je u nekim državama bila na snazi već i ranije, pa ste već dijelom i upoznati s istom.

Od dana 01. ožujka 2019. godine počinje s primjenom nad svim trkaćim konjima koji su registrirani ili će se tek registrirati te licencirati za sudjelovanje u sustavu natjecanja tj. galopskim utrkama, a odnosi se na nemogućnost nastupa konja u utrkama u vremenskom periodu od 31 dan od dana:

  1. Licenciranja za natjecateljsku sezonu
  2. Upisom na trening listu
  3. Promjenom trenera (tj. brisanjem s dosadašnje trening liste i upisom na novu trening listu)
  • S obzirom na gore navedeno, ovim Vas putem obavještavam da na vrijeme i u pisanoj formi dostavljate Savezu podatke iz točke 1., 2. i 3. kako ne bih došli u situaciju, da su raspisane propozicije, želite upisati konja u utrku, te nastupiti u istoj, a niste u mogućnosti jer Vam od početka procedure nije prošlo 31 dan.
  • Sve promjene po pitanju točke 2. i 3. dužni ste Savezu dostaviti unutar roka od 24h od dana nastale promjene.
  • Službena procedura i rok stupa na snagu od trenutka zaprimanja Vaše obavijesti u Savez, te unošenja u Informacijski sustav u sportu.

Stoga Vas sve pozivam da ukoliko postoji interes i potreba započnete s postupkom registracije, licenciranja za (vlasnike – boje dresa, trenere i konje) kako bih sve obavili na vrijeme i u predviđenom roku, te izbjegli neželjene probleme u proceduri.

Hvala na razumijevanju.

S osobitim poštovanjem,

Glavni tajnik Saveza
Marko Blažević