Podmjera Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja

Poštovani članovi Hrvatskog galopskog saveza, dužni smo Vas obavijestiti da je rok za podnošenje zahtjeva za Podmjera Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama) propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2010. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini koji je na snazi od 12. siječnja 2018. godine a objavljen u službenom glasilu Republike Hrvatske „Narodne Novine“ broj: 6/2018 do 31. SIJEČNJA 2019. godine za period od 01.01.2018.-31.12.2018. godine.

Bitne odredbe Pravilnika; izvadak:

Članak 8.

Podmjera Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama)

(1) Podmjerom iz članka 4. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika sufinanciraju se prihvatljivi troškovi iz Priloga VI. ovoga Pravilnika koji se odnose na organizaciju natjecanja sukladno Programu.

(2) Potpora se dodjeljuje nacionalnim sportskim savezima ili klubovima članovima istih saveza koji su organizirali sportsko natjecanje u kojem su sudjelovala grla iz domaćeg uzgoja za organizaciju natjecanja nacionalnih prvenstava i nacionalnog kupa:

– u preponskom jahanju,

– zaprežnom sportu,

– daljinskom jahanju,

– u dresuri,

– galopske utrke i

– kasačke utrke.

(3) Pravo na korištenje podmjere iz stavka 1. ovoga članka ima nacionalni sportski savez ili klubovi članovi istih saveza koji su pravne osobe u sustavu sporta, sukladno članku 14., 15. i 16. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), upisan u Registar sportskih djelatnosti sukladno članku 20. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16).

Članak 9.

(1) Pravo na sufinanciranje podmjere iz članka 8. ovoga Pravilnika korisnici ostvaruju za natjecanja jedanput godišnje za sva natjecanja za koja je podnesen Zahtjev za sufinanciranje.

(2) Iznos potpore po jednom organiziranom natjecanju podrazumijeva novčanu vrijednost troškova za organizaciju jednog natjecanja u iznosu od 25.000,00 kuna sukladno prihvatljivim troškovima.

(3) Ukupan godišnji iznos potpore za podmjeru dijeli se na discipline konjičkog sporta iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Najviši financijski iznos potpore po pojedinoj disciplini iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika može iznositi 150.000,00 kn.

(5) Ako zbroj svih podnesenih računa od strane korisnika premaši Programom predviđena novčana sredstva proporcionalno će se smanjiti jedinični godišnji iznos potpore po organizaciji jednog natjecanja.

Članak 10.

(1) Zahtjev za podmjeru iz članka 8. ovoga Pravilnika podnosi korisnik na Obrascu zahtjeva koji se nalazi u Prilogu IB. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za podmjeru iz članka 8. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu uz koji se prilažu:

– preslike putnih naloga, ugovora o djelu i računa o prihvatljivim troškovima s dokazima plaćanja (preslika izvatka s računa ovjerena od banke za tuzemna plaćanja i nalog za doznaku u inozemstvo za inozemna plaćanja) koji su navedeni u Prilogu VI. ovoga Pravilnika,

– izvod iz službene rezultat liste Hrvatskog konjičkog saveza za grla iz domaćeg uzgoja koja su nastupila na natjecanju,

– preslika kartice žiro-računa ili potpisnog kartona za račun podnositelja zahtjeva,

– izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 koja se nalazi u Prilogu V. ovoga Pravilnika i

– suglasnost nacionalnog saveza za organizaciju natjecanja ako zahtjev podnosi klub – član nacionalnog saveza.

(3) Pri podnošenju zahtjeva korisnik je dužan uz Obrazac zahtjeva priložiti ispunjenu i objedinjenu specifikaciju svih troškova po pojedinom natjecanju, ovjerenu potpisom.

(4) Radi obavljanja kontrole na terenu aktivnost za koju podnosi Zahtjev za potporu korisnik je dužan za vrijeme odvijanja aktivnosti dokumentirati fotografijama: vidljivost, lokaciju aktivnosti i sudionike, osoblje, opremu i nagrade sufinancirane kroz provedbu podmjere iz članka 8. ovoga Pravilnika.

 

PRILOG VI.

Prihvatljivi troškovi za mjere obuhvaćene Programom su sljedeći:

  1. Mjera Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa

1.a. Podmjera Potpora ocjeni vanjštine i procjene radne sposobnosti

1.a.1. Troškovi članova povjerenstva za ocjenjivanje grla:

1.a.1.1. troškovi koji se navode u putnom nalogu:

– obračun dnevnica

– obračun prijevoznih troškova

– obračun troškova smještaja

1.a.1.2. troškovi intelektualnog rada sukladno iznosu navedenom u ugovoru o djelu ili računu

1.a.2. Troškovi najma prostora i kupovine/najma opreme neophodne za provođenje testiranja/ocjene grla

1.a.2.1. najam dvorane za jahanje/jahaonice, hipodroma ili drugog namjenskog objekta za održavanje istog

1.a.2.2. kupovina/najam opreme:

– motke

– kavalete

– prepone

– čunjevi

– traka za ograđivanje prostora

– zastavice

– obilježivači ulaza/izlaza, skretanja/smjera prolazaka na utrci/natjecanju

– znakovi za start i cilj

– vapno

– boja

– podloga (zemlja, pijesak i drugi materijali namijenjeni i specificirani kao podloga za konjička natjecanja)

1.b. Podmjera Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama)

1.b.1. Troškovi službenog osoblja na natjecanju/turniru (uključujući troškove koji su sukladni troškovima iz točaka 1.a.1.1. i 1.a.1.2.

1.b.1.1. suci

1.b.1.2. dežurni liječnik

1.b.1.3. dežurni potkivač

1.b.1.4. dežurni veterinar

1.b.1.5. steward

1.b.1.6. službeni komentator/najavljivač

1.b.1.7. službeni fotograf

1.b.1.8. redarska služba

1.b.1.9. dizajner/postavljač parkura (borilišta)

1.b.1.10. pomoćnici dizajnera/postavljača parkura (borilišta)

1.b.1.11. pomoćno osoblje koje vodi brigu o smještaju, hranidbi, držanju i opremanju konja

1.b.1.12. šefa padoka/zagrijavališta

1.b.1.13. zapisničara natjecanja

1.b.1.14. vozača start mašine

1.b.1.15. handicapera

1.b.1.16. vozača autostarta

1.b.1.17. tajnika utrka

1.b.1.18. starter i pomoćni starter

1.b.1.19. pomoćno osoblje start mašine i autostarta

1.b.1.20. informatičar/informatička podrška

1.b.1.20.1. mjerenje vremena:

1.b.1.20.2. obrada podataka

1.b.1.20.2.1. vođenje prijemnog ureda,

1.b.1.20.2.2. izrada startnih lista

1.b.1.20.2.3. izrada rezultatskih lista

1.b.1.20.2.4. izrada ocjenskih lista

1.b.1.20.2.5. vođenje blagajne

1.b.1.20.2.6. priprema podataka za dostavu medijima

1.b.1.20.2.7. izrada akreditacija

1.b.1.20.2.8. opsluživanje video zida

1.b.1.20.3. Izrada i održavanje web stranice, objava vijesti na web stranici

1.b.1.20.4. Podrška natjecanjima na društvenim mrežama

1.b.1.20.5. Video snimanje

1.b.1.20.6. Izravan prijenos natjecanja

1.b.1.20.7. Izrada promotivnih video materijala

1.b.1.21. Najam prezentacijske opreme

1.b.1.21.1. najam razglasa

1.b.1.21.2. najam video zida

1.b.1.22. Troškovi javnih službi

1.b.1.22.1. hitna pomoć

1.b.1.22.2. vatrogasci

1.b.1.22.3. policija

1.b.1.22.4. službeni veterinar

1.b.1.23. Troškovi kontrole dopinga

1.b.1.23.1. uzimanje uzoraka krvi i/ili urina za kontrolu dopinga

1.b.1.23.2. laboratorijska analiza

1.b.1.23.2. nabavka BEREG-KIT za životinje

1.b.1.24. Troškovi osiguranja i promidžbe

1.b.1.24.1. police osiguranja od slučaja nezgode prema trećoj osobi

1.b.1.24.2. police osiguranja grla

1.b.1.24.3. tiskani letci s programom natjecanja, plakati, obavijesti u tiskanim medijima, radiju, TV-u

1.b.1.25. Troškovi uređenja mjesta odvijanja natjecanja (obilježavanja staze, terena, veterinarskih vrata i startno-ciljnog mjesta)

1.b.1.25.1. čunjevi

1.b.1.25.2. traka za ograđivanje prostora

1.b.1.25.3. zastavice i druge oznake koje se koriste za označavanje staze

1.b.1.25.4. trošak usluga strojnog uređenja staze

1.b.1.25.5. obilježivači ulaza/izlaza, skretanja/smjera prolazaka na utrci/natjecanju

1.b.1.25.6. izrada startnih brojeva natjecatelja

1.b.1.25.6. znakovi za start i cilj

1.b.1.25.7. vapno, boja

1.b.1.25.8. troškovi usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

1.b.1.25.9. troškovi odlaganja, odvoza i zbrinjavanja otpada (najam kemijskih WC-a, kontejnera, kanti za smeće i sl.)

1.b.1.26. Troškovi nagrada

1.b.1.26.1. trofeji

1.b.1.26.2. rozete

1.b.1.26.3. vijenac

1.b.1.26.4. deka

1.b.1.26.5. novčana nagrada

1.b.1.27. Troškovi najma smještaja za konje

1.b.1.27.1. boks (smještajni prostor)

1.b.1.27.2. hrana i voda

1.b.1.27.3. stelja