Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu („Narodne Novine“, broj: 82/13., 148/13., 115/18.), donijelo je

Naredbu o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini („Narodne Novine“, broj: 2/21.). Naredba stupa na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim Novinama, 08.01.2021. godine (Klasa: 322-01/20-01/252, Urbroj: 525-10/0541-20-1 od 22.12.2020.).

 

VAŽNA NAPOMENA

Kopitari s područja bedreničnog distrikta, Splitsko-dalmatinske županije, naselje Glavice (Općina Sinj) moraju biti cijepljeni protiv bedrenice jednom godišnje, sukladno uputi proizvođača cjepiva s time da između dva cijepljenja ne smije proteći više od 12 mjeseci.

Kopitare s područja bedreničnog distrikta dozvoljeno je odvoditi na pašu i premještati tek nakon što je od cijepljenja proteklo vrijeme potrebno za stvaranje imuniteta sukladno uputi proizvođača cjepiva.

Kopitari koji se dopremaju u prostor bedreničnog distrikta iz područja koja nisu bedrenični distrikti, moraju se cijepiti u roku od 15 dana od dana dopremanja te se smiju odvoditi na ispašu nakon što je od cijepljenja proteklo vrijeme potrebno za stvaranje imuniteta.

Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini