HRVATSKI GALOPSKI SAVEZ; savez je udruga odnosno sportskih klubova galopskog sporta u Republici Hrvatskoj. Savez ima status Nacionalnog sportskog saveza na temelju članka 37. Zakona o sportu („Narodne Novine“, broj: 141/22) te prava i obaveze koje proizlaze iz zakonodavnog okvira.

 

Savez ima svojstvo pravne osobe, upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske, Evidenciju pravnih osoba u sportu i Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske. Također, Savez ima i javne ovlasti koje se odnose na:

Ø  sustav natjecanja u galopskog sportu,

Ø  materijalni, tehnički i stručni uvjeti za učlanjenje sportskih klubova u članstvo Saveza,

Ø  način licenciranja stručnih kadrova u galopskom sportu sukladno Zakonu o sportu,

Ø  način registracije sportaša,

Ø  način registracije i licenciranja vlasnika (boja dresa), trenera, konja,

Ø  način registracije i licenciranja sportskih objekata (hipodroma),

Ø  prava i obveze sportaša i sportskih klubova članica Saveza,

Ø  pravo nastupa stranih sportaša za sportske klubove u galopskom sportu u Republici Hrvatskoj,

Ø  disciplinska odgovornost osoba u sustavu galopskog sporta,

Ø  prava i obveze sportskih sudaca i zdravstvenih djelatnika, odnosno drugih stručnih osoba značajnih za rad u galopskom sportu,

Ø  druga pitanja iz nadležnosti Saveza sukladno Zakonu o sportu te pravilima međunarodne konjičke federacije za uzgoj i utrke International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).

 

Galopski sport u Republici Hrvatskoj djeluje organizirano od 2005. godine kroz Hrvatski galopski savez sa sjedištem u Zagrebu na adresi Radoslava Cimermana 5.

 

Ciljevi Saveza su:

Ø  razvitak i promicanje galopskog sporta, aktivnog uzgoja sportskih pasmina konja i unaprjeđenje konjogojstva Republike Hrvatske,

Ø  omasovljavanje članstva, te stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih dometa u galopskom sportu,

Ø  širenje aktivnosti galopskog sporta među građanima, posebno mladeži s ciljem razvijanja sportskog duha i ljubavi prema konjima i konjičkom sportu Republike Hrvatske,

Ø  odgoj mladeži u sportskom duhu,

Ø  razvijanje i promicanje suradnje udruženih članica galopskog saveza,

Ø  ostvarivanje međunarodnih sportskih veza i suradnje,

Ø  promicanje odgojnih zadaća u sportu, u dugu fair-play-a, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje galopskim sportom,

Ø  promicanje olimpijskih ideala,

Ø  priprema trenera, vlasnika, uzgajivača, jahača i konja za nastupe na nacionalnim i/ili međunarodnim utrkama,

Ø  stvaranje uvjeta za pripremu, organiziranje i izvođenje galopskih utrka kako bih bile u skladu s međunarodnim pravilnikom.

 

Djelatnost Saveza u ispunjavanju navedenih ciljeva je:

1.      utvrđivanje programa razvoja galopskog sporta u Republici Hrvatskoj,

2.      poticanje, promicanje i nadgledanje galopskog sporta na području Republike Hrvatske u skladu s aktima strateškog planiranja razvoja sporta na nacionalnoj razini, odnosno nacionalnom strategijom razvoja sporta i nacionalnim planom razvoja sporta,

3.      usklađivanje aktivnosti svojih članica i pružanje im stručne pomoći u radu,

4.      predstavljanje galopskog sporta pred sportskim tijelima Republike Hrvatske, te odgovarajućim međunarodnim sportskim udruženjima,

5.      utvrđivanje sustava, uvjeta i organiziranje sportskih natjecanja u galopskom sportu,

6.      sudjelovanje u borbi protiv dopinga, korištenja supstanci i zabranjenih postupaka u galopskom sportu, a u skladu sa Svjetskim kodeksom protiv dopinga uključujući i poštivanje pravila nacionalnog tijela nadležnog za borbu protiv dopinga, a osobito vezano uz provedbu testiranje,

7.      sudjelovanje u provedbi javnih potreba sporta i galopskog sporta u Republici Hrvatskoj i u provedbi nacionalnog programa sporta i galopskog sporta,

8.      organiziranje nacionalnih i međunarodnih galopskih utrka, neposredno ili preko svojih članica,

9.      skrb o održivom razvoju sporta,

10.  skrb o vrhunskim sportašima i nacionalnim ekipama galopskog sporta,

11.  praćenje i razmatranje aktualnih pitanja financiranja galopskog sporta, izgradnje, održavanja, upravljanja i korištenja objekata i opreme, te poduzimanje potrebnih mjera u svezi s tim,

12.  utvrđivanje i djelovanje na pitanjima koja se odnose na registraciju, status i stegovnu odgovornost sportaša i drugih sportskih djelatnika/stručnih osoba u galopskom sportu,

13.  skrb i sudjelovanje u unapređenju galopskog sporta i osposobljavanju osoba za obavljanje stručnih poslova u galopskom sportu,

14.  sudjelovanje u utvrđivanju prijedloga kriterija i mjerila vrednovanja galopskog sporta,

15.  stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dosega u galopskom sportu, unaprjeđenju tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, sportske rekreacije i djelovanje na povećanju sudionika u konjičkim sportskim aktivnostima,

16.  djelovanje na razvoju znanstveno-istraživačkih radova u djelokrugu konjičkog i galopskog sporta,

17.  informatička i izdavačka djelatnost u svezi s galopskim sportom na zahtjev pojedinaca ili institucija,

18.  organizira i provodi izobrazbe trenera, jahača, sudaca, startera, stewarda, handicapera i ostalog stručnog osoblja za potrebe galopskog sporta,

19.  organizira registraciju i licenciranja stručnih kadrova u sportu, vlasnika, trenera, jahača, registriranih kopitara trkaćih pasmina konja,

20.  utvrđuje sve od važnosti za sustav, uvijete i organizaciju galopskih utrka sukladno načelima i osnovnim uvjetima sustava sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj, a koje utvrđuje Hrvatski olimpijski odbor, te pravilima galopskog sporta i normama međunarodne konjičke federacije za uzgoj i utrke International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) i svjetska antidoping agencija WADA,

21.  daje suglasnost svojim članicama za sudjelovanje na međunarodnim galopskim natjecanjima i priredbama,

22.  odobrava organiziranje i održavanje natjecanja galopskih utrka, nacionalne, međunarodne i međudržavne utrke i određuje datume utrka,

23.  izdaje naputak za školovanje, izobrazbu i ispite trenera i jahača, kao i za osposobljavanje stručnih djelatnika u sustavu galopskog sporta i utrka,

24.  izdaje godišnji kalendar natjecanja,

25.  priznaje inozemne galopske organizacije i odlučuje u kojem se opsegu prihvaćaju odlike istih,

26.  prikuplja, čuva, obrađuje i dostavlja podatke značajne za uzgoj galopskih konja i održavanje galopskih utrka, te utvrđuje stanje i prati zbivanja na području galopskog sporta i utrka, sudjelovanje u prikupljanju i ažuriranju informacija za Nacionalni informacijski sustav u sportu (NISuS).

 

Članovi Saveza mogu imati status:

Ø  redovnog člana

Ø  privremenog člana

 

Članovi Saveza mogu biti:

Ø  galopski klubovi

Ø  konjički galopski klubovi

Ø  galopski savezi županija, Grada Zagreba i gradova

Ø  strukovne sportske udruge u galopskom sportu, udruge sportskih klubova istog sporta i ranga natjecanja u koje se udružuju sportaši i treneri galopskog sporta, udruge sudaca, sukladno odredbama ovog Statuta.

 

Članovi Saveza ne mogu biti fizičke osobe.

 

Članovi tijela Saveza ne mogu biti osobe koje imaju zapreke iz članka 19. stavka 2. i 3. Zakona o udrugama („Narodne Novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), članka 111. stavka 1. i 2. i članka 114. Zakona o sportu („Narodne Novine“, broj: 141/22).

 

U Savezu djeluju sljedeća tijela:

Ø  Skupština

Ø  Predsjednik

Ø  Izvršni odbor

Ø  Glavni tajnik

Ø  Nadzorni odbor

Ø  Disciplinska komisija

Ø  Likvidator

 

Savez je nadležan za sve aktivnosti i formalno pravnu regulativu na području galopskog sporta u  cjelini pa tako i za mjesta održavanja galopskih utrka. Galopske utrke u Republici Hrvatskoj organizira Hrvatski galopski savez (HGS), klubovi koji su članovi Saveza (pojedinačno ili zajednički). Sve utrke u Republici Hrvatskoj odvijaju se po Pravilniku o organiziranju i izvođenju galopskih utrka Hrvatskog galopskog saveza.

 

Hrvatski galopski savez, neprofitna je pravna osoba. Član je Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) sa statusom Nacionalnog sportsko saveza – pridruženog člana. Priznat je od Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Član je međunarodne konjičke federacije za uzgoj i utrke International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) sa sjedištem u Parizu, Francuskoj.

 

 

HRVATSKI GALOPSKI SAVEZ

Ulica Radoslava Cimermana 5 • HR – Zagreb, 10020

 

secretary.crogallop@gmail.com  •  crogallop.com.hr